Ondersteuning

Ondersteuning

Ondersteuningsprofiel passend onderwijs
Om duidelijk te maken welke ondersteuning de school kan bieden, is een ondersteuningsprofiel opgesteld. Deze ondersteuning omvat twee niveaus: de basisondersteuning en extra ondersteuning. De basisondersteuning beschrijft het niveau dat van alle scholen uit het samenwerkingsverband verwacht wordt. De afspraken over de invulling van de basisondersteuning worden op het niveau van het samenwerkingsverband gemaakt en gelden voor alle deelnemende scholen.

De extra ondersteuning beschrijft de specifieke mogelijkheden van individuele scholen, die verder gaan dan de afspraken die gemaakt zijn over de basisondersteuning. Voor de leerling die extra ondersteuning nodig heeft, zal de school een ontwikkelingsperspectief opstellen. Hierin wordt in elk geval de uitstroombestemming benoemd en de onderbouwing daarvan. Ook wordt de te bieden ondersteuning omschreven. Het ondersteuningsprofiel is te vinden op de website. Meer informatie over ondersteuning staat tevens op de portal van het Dollard College.

Download hier het ondersteuningsprofiel voor onze vestiging (pdf)

Ontwikkelingsperspectief in het praktijkonderwijs
Voor alle leerlingen van het praktijkonderwijs wordt een ontwikkelingsperspectief vastgesteld. In dit plan staan onder andere de leerroute en de uitstroombestemming van de leerling. Ook wordt hierin opgenomen welke ondersteuning de leerling nodig heeft. Het is een individueel plan voor iedere leerling dat gaandeweg de schoolloopbaan verder ingevuld en aangepast wordt.

Extra ondersteuning in de schakelklas en leerroutes vmbo
Bij voldoende aanmeldingen kan een schakelklas op de vestiging PrO Winschoten (voorheen Bovenburen PrO) worden vormgegeven. In deze klas volgen leerlingen vmbo-onderwijs met extra ondersteuning in een setting met meer structuur dan regulier kan worden geboden. De leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, zijn leerlingen met de potentie voor het vmbo, maar met nog een te gering leerrendement en/of een te zware ondersteuningsbehoefte om in een reguliere klas te functioneren. Zij hebben nog een inhaalslag te maken. Ook kunnen in deze klas leerlingen worden geplaatst voor wie nog niet duidelijk is op welk niveau hun mogelijkheden liggen, vmbo of praktijkonderwijs. De criteria om in aanmerking te komen voor deze klas zijn gelijk aan de criteria voor extra ondersteuning binnen het vmbo op de reguliere vestigingen, voorheen leerwegondersteuning.

In de bovenbouw biedt vestiging PrO Winschoten eventueel onderwijs in samenwerking met Campus Winschoten voor toekomstige leerroutes van het vmbo, namelijk het leerwerktraject, entree-onderwijs en de vakmanschapsroute. Zowel leerlingen van het praktijkonderwijs als het vmbo kunnen hiervoor in aanmerking komen. Een aantal leerlingen volgt momenteel de symbiose-opleiding voor het entreeonderwijs op Campus Winschoten.
 

Ondersteuning