Wie helpen je?

Leerlingbegeleiding 
We besteden op vestiging Pro Winschoten (voorheen Bovenburen PrO) veel aandacht aan de begeleiding van de leerling. De school biedt de leerling persoonlijke begeleiding op het gebied van de studie, bij de vakkenpakket- en beroepskeuze en op psychosociaal gebied. De leerling zal na de basisschool moeten wennen aan een nieuwe groep leeftijdsgenoten, nieuwe vakken, nieuwe docenten, een nieuw gebouw en veranderde omstandigheden. De mentor speelt hierbij een belangrijke rol.

Mentoraat
Elke klas heeft een mentor. De mentor let op de prestaties van de leerling en kijkt of hij* zich goed voelt in de klas. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerling, de ouders/verzorgers en de docenten. De mentor houdt alle leerling gegevens van zijn klas bij en werkt ook mee aan voorlichtingsavonden. Hij onderhoudt intensief contact met de leerling en zorgt voor een optimaal klimaat waarin de leerling zich prettig voelt en optimaal kan presteren. Naast het geven van zijn eigen vak verzorgt de mentor in de onderbouw mentorlessen. Dit zijn lessen waarin de leerling leert hoe hij of zij het leerwerk het beste kan aanpakken. In de derde klas begeleidt de mentor loopbaanoriƫntatie -en begeleidingsuren (lob). Ook kan de mentor klassenactiviteiten organiseren.

Ondersteuningsteam
Vestiging PrO Winschoten heeft een ondersteuningsteam. Deze bestaat uit een orthopedagoog, een onderwijskundig medewerker en de vestigingsdirecteur, die zich hebben gespecialiseerd om leerlingen met leer- en/of sociaal emotionele problematiek te kunnen begeleiden. De taak van het ondersteuningsteam is om de docenten te ondersteunen bij het begeleiden van leerlingen met problemen en een eventueel vervolgtraject voor de leerlingen in beeld te brengen, zoals het aanmelden bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (pcl), het preventieteam en andere instanties


Maatschappelijke ondersteuning
Sinds de inrichting van het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft de school geen maatschappelijk werker meer in dienst. Als een leerling persoonlijke problemen heeft die niet direct met leren te maken hebben, kan de leerling dit met de mentor bespreken. Soms kan de mentor de problemen niet oplossen en zal hij een beroep doen op het ondersteuningsteam van de school. Van hieruit kan bemiddeld worden naar het Centrum voor Jeugd en Gezin van de gemeente.

Een ervaren jeugdhulpverlener van het CJG bekijkt dan samen met de leerling en de ouders welke hulp voor deze situatie het beste is. Deze medewerker stelt samen met het gezin een plan op. In dit plan staat wie wat gaat doen. In sommige gevallen is er direct professionele hulp nodig. Het CJG werkt nauw samen met allerlei (zorg)organisaties ( MEE, Accare, VNN, GGD). De hulp die nodig is kan daardoor snel geregeld worden. Uiteraard kunnen ouders ook direct contact opnemen met het CJG.
 

Wie helpen je?