Aanmelding

Aanmelding vanuit het basisonderwijs
Uw kind krijgt aan het eind van de basisschoolperiode een uitstroomadvies. Dit advies is gebaseerd op zijn/haar leervorderingen, het functioneren op school en eventuele aanvullende onderzoeksgegevens.

Bij een (mogelijk) uitstroomadvies praktijkonderwijs is het belangrijk dat de leerkracht van de basisschool al vroeg in het laatste schooljaar contact legt met de toelatingscommissie van de praktijkschool, zodat de praktijkschool op tijd kan beschikken over alle gegevens die nodig zijn voor een aanmelding. In de Regio Oldambt is dat de Praktijkschool van het Dollard College. De basisscholen en de Praktijkschool hebben hiervoor een tijdpad van vooraanmelding en testen. Als ouder/verzorger wordt u in dit proces betrokken.

De uiteindelijke aanmelding bij de praktijkschool wordt gedaan vóór 15 maart. U ontvangt hiervoor via de basisschool het aanmeldformulier. De basisschool levert het volledige (digitale) leerlingdossier aan. Vervolgens wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek in de periode eind maart.

In een enkel geval wordt een leerling pas later in het schooljaar aangemeld bij de Praktijkschool. In die gevallen pakt de toelatingscommissie de aanmelding (uiteraard) alsnog op.

De Toelaatbaarheidsverklaring voor Praktijkonderwijs (TLV-PrO)
Leerlingen worden toegelaten tot de praktijkschool als ze voldoen aan landelijk geldende criteria, en er op grond daarvan een TLV-PrO is aangevraagd en afgegeven. De toelatingscommissie van de praktijkschool vraagt de TLV-PrO aan bij het Samenwerkingsverband, nadat de leerling is aangemeld. Als ouder/verzorger geeft u middels een formulier toestemming voor het aanvragen van deze verklaring.

Het Samenwerkingsverband waar we bij aangesloten zijn is SWV Groningen Ommelanden, 20.02.

Een Toelaatbaarheidsverklaring voor het Praktijkonderwijs (TLV PrO) wordt aangevraagd en afgegeven als er sprake is van:

Vanuit het Voortgezet Onderwijs

Vanaf een andere praktijkschool
Leerlingen met een geldige Toelaatbaarheidsverklaring voor het praktijkonderwijs kunnen zonder meer worden aangemeld bij de Praktijkschool. In alle gevallen gaat de aanmelding via de toelatingscommissie van de praktijkschool.

De praktijkschool vraagt een aanmeldformulier van ouders/verzorgers en een volledig dossier van de school van herkomst.

Vanaf het vmbo
Leerlingen van het  vmbo kunnen in bepaalde gevallen worden aangenomen bij het praktijkonderwijs. In al deze gevallen gaat de aanmelding via de toelatingscommissie van de praktijkschool.

Na ontvangst van een volledig dossier van de school van herkomst doet de toelatingscommissie onderzoek naar de mogelijkheden en ondersteuningsbehoefte van de leerling, en de daarbij best passende plaats in het onderwijs. Het advies dat volgt is op maat gesneden en dus niet algemeen geldend. Een leerling die afstroomt vanuit het vmbo hoeft niet meer strikt te voldoen aan de landelijk geldende criteria voor praktijkonderwijs.

Wanneer besloten is dat een vmbo -leerling op de praktijkschool terecht kan, vraagt de toelatingscommissie van de praktijkschool een TLV-PrO aan bij het Samenwerkingsverband (zie hier boven).

Voor nadere gegevens/vragen kunt u contact opnemen met: de heer F. Meijer of mevrouw G. Spreen