Schoolkosten

Studiefonds Groningen

De school betaalt alle schoolboeken. Voor schriften, pennen e.d. moet je zelf zorgen. In bepaalde gevallen kunnen ouders/verzorgers ook ondersteuning vragen via de stichting Groninger Studiefonds. De Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds verstrekt tegemoetkomingen in de schoolkosten en/of de direct daarmee samenhangende reiskosten aan inwoners van de provincie Groningen met een gezinsinkomen dat iets boven het bijstandsniveau ligt. Of je hiervoor in aanmerking komt, kun je navragen bij het secretariaat van de stichting, telefoonnummer 050 - 316 43 21 of via www.studiefondsgroningen.nl.

Vrijwillige ouderbijdrage

Ieder jaar wordt bekeken hoe de gelden die van de overheid worden ontvangen zo goed mogelijk besteed kunnen worden, waarbij het belang van de leerlingen voorop staat. Niet alle schoolkosten worden echter door de overheid bekostigd en daarom vraagt het Dollard College van de ouders/verzorgers een ouderbijdrage voor materialen en activiteiten. De hoogte van deze bijdrage verschilt per opleiding en leerjaar. 

De ouderbijdrage is vrijwillig en het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage is in de wet geregeld. De toelating van een leerling tot het Dollard College is niet afhankelijk van het wel of niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage en leerlingen mogen niet worden uitgesloten van activiteiten, zoals excursies, als de hiervoor gevraagde ouderbijdrage niet is betaald. Het Dollard College vindt het echter, in het belang van de ontwikkeling van de leerling, wenselijk dat bijvoorbeeld excursies wel kunnen doorgaan.

Als het aantal betalende ouders/verzorgers te gering is dan valt helaas niet uit te sluiten dat excursies of andere activiteiten niet kunnen doorgaan, omdat de ontvangen bijdragen niet voldoende zijn om de activiteit te bekostigen. Wij doen daarom een beroep op ouders/verzorgers, in het belang van de leerlingen, excursies en andere activiteiten mogelijk te maken met de gevraagde ouderbijdrage.

Stichting Leergeld

De Stichting Leergeld verwijst in eerste instantie naar wettelijk voorliggende voorzieningen, indien aanwezig, en helpt bij het invullen van de benodigde formulieren. Daarnaast biedt de stichting zelf ook hulp in de vorm van een voorschot, gift of renteloze lening. De stichting vergoedt kosten die niet of maar gedeeltelijk worden vergoed door een voorliggende voorziening voor school. Denk aan kosten voor schoolbenodigdheden, kamp of excursies. Het is een landelijke stichting, die werkzaam is in meerdere regio’s. De stichting is te bereiken op tel. 013 - 545 16 56 of www.leergeld.nl.