Ondersteuning

Persoonlijke begeleiding

Wij bieden jou persoonlijke begeleiding rondom jouw opleiding, bij de vakkenpakket- en beroepskeuze en op psycho-sociaal gebied. In het eerste leerjaar wordt er extra veel aandacht besteed aan deze begeleiding. Je zal na de basisschool namelijk moeten wennen aan een nieuwe groep leeftijdsgenoten, nieuwe vakken, nieuwe docenten, een nieuw gebouw en veranderende omstandigheden. We vinden het heel belangrijk dat je je op school prettig en veilig voelt en dat het goed met je gaat. Wij ondersteunen jou graag hierbij!

Ontwikkelplan
Bij ons krijg jij je persoonlijke ontwikkelplan. Daarin staan jouw wensen, mogelijkheden en doelen. Het ontwikkelplan stellen we elk schooljaar samen met jou en je ouders op. De docent coacht je bij het uitvoeren ervan. Je volgt dus jouw eigen leertraject, op je eigen niveau.

Ontwikkelingsperspectief in het praktijkonderwijs
Voor alle leerlingen van het praktijkonderwijs wordt een ontwikkelingsperspectief vastgesteld. In dit plan staan onder andere de leerroute en de uitstroombestemming van de leerling. Ook wordt hierin opgenomen welke ondersteuning de leerling nodig heeft. Het is een individueel plan voor iedere leerling dat gaandeweg de schoolloopbaan verder ingevuld en aangepast wordt.

Extra ondersteuning in de schakelklas en leerroutes vmbo
Bij voldoende aanmeldingen kan een schakelklas op de vestiging PrO Winschoten worden vormgegeven. In deze klas volgen leerlingen vmbo-onderwijs met extra ondersteuning in een setting met meer structuur dan regulier kan worden geboden. De leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, zijn leerlingen met de potentie voor het vmbo, maar met nog een te gering leerrendement en/of een te zware ondersteuningsbehoefte om in een reguliere klas te functioneren. Zij hebben nog een inhaalslag te maken. Ook kunnen in deze klas leerlingen worden geplaatst voor wie nog niet duidelijk is op welk niveau hun mogelijkheden liggen, vmbo of praktijkonderwijs. 

Antwoorden op je vragen

Zij zijn er voor jou

Je eerste contactpersoon voor vragen of hulp is je mentor. Hij/zij kan met jou praten over je cijfers, het leren, maar ook over hoe jij je voelt in de klas. Ook voor jouw ouders/verzorgers is de mentor het eerste aanspreekpunt. Naast het geven van zijn of haar eigen vak, geeft de mentor in de onderbouw mentorlessen. Tijdens de mentorlessen leer je bijvoorbeeld hoe je het leerwerk het beste kan aanpakken. In de derde klas zal de mentor je ook helpen door loopbaanoriëntatie- en begeleidingsuren (lob) te geven.

Sinds de inrichting van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) heeft de school geen maatschappelijk werker meer in dienst. Als een leerling persoonlijke problemen heeft die niet direct met leren te maken hebben, kan de leerling dit met de mentor bespreken. Soms kan de mentor de problemen niet oplossen en zal hij een beroep doen op het ondersteuningsteam van de school. Van hieruit kan bemiddeld worden naar het Centrum voor Jeugd en Gezin van de gemeente.

Een ervaren jeugdhulpverlener van het CJG bekijkt dan samen met de leerling en de ouders welke hulp voor deze situatie het beste is. Deze medewerker stelt samen met het gezin een plan op. In dit plan staat wie wat gaat doen. In sommige gevallen is er direct professionele hulp nodig. Het CJG werkt nauw samen met allerlei (zorg)organisaties (MEE, Accare, VNN, GGD). De hulp die nodig is kan daardoor snel geregeld worden. Uiteraard kunnen ouders ook direct contact opnemen met het CJG.

Vestiging PrO Winschoten heeft een ondersteuningsteam. Deze bestaat uit een orthopedagoog, een onderwijskundig medewerker en de vestigingsdirecteur, die zich hebben gespecialiseerd om leerlingen met leer- en/of sociaal emotionele problematiek te kunnen begeleiden. De taak van het ondersteuningsteam is om de docenten te ondersteunen bij het begeleiden van leerlingen met problemen en een eventueel vervolgtraject voor de leerlingen in beeld te brengen, zoals het aanmelden bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (pcl), het preventieteam en andere instanties

Er kunnen zich situaties of problemen voordoen die jou zo direct raken en zo privé zijn, dat jij en/of je ouders/verzorgers niet meer weten hoe er mee om te gaan. Het kan zijn dat je dit liever niet bespreekt met een willekeurige medewerker van de school. Dan kan je aankloppen bij de vertrouwenspersonen. Zij helpen jou als je ergens mee zit en dat niet bij een ander kwijt kunt. De vertrouwenspersoon luistert, adviseert en onderneemt zo nodig verdere stappen. Maar dit laatste in principe nooit zonder toestemming van de betrokkenen. Voor bijzondere situaties is er een externe vertrouwenspersoon.