Aanmelden

Kies jij voor onze school?

Vanaf maandag 25 maart kan je je voor onze school aanmelden (schooljaar 24-25)! Deze aanmelding verloopt digitaal via onderstaande knop 'Aanmelden'. Je maakt eenvoudig een account aan, logt in en kiest de vestiging waarvoor jij je wil aanmelden. Het digitale aanmeldformulier kan je vervolgens invullen aan de hand van het advies dat je van je de basisschool hebt gekregen. Wij kijken er naar uit om jou bij ons op school te verwelkomen!

Klik hier voor een uitlegvideo over het aanmelden

Wil je je aanmelden voor het huidige schooljaar (23-24) of klas 2 of hoger? Of heb je vragen over de digitale aanmelding? Neem dan
 contact op met de desbetreffende vestiging.

Aanmelden

De Toelaatbaarheidsverklaring voor Praktijkonderwijs (TLV-PrO)
Leerlingen worden toegelaten tot de praktijkschool als ze voldoen aan landelijk geldende criteria, en er op grond daarvan een TLV-PrO is aangevraagd en afgegeven. De toelatingscommissie van de praktijkschool vraagt de TLV-PrO aan bij het Samenwerkingsverband, nadat de leerling is aangemeld. Als ouder/verzorger geeft u middels een formulier toestemming voor het aanvragen van deze verklaring. Het Samenwerkingsverband waar we bij aangesloten zijn is SWV Groningen Ommelanden. Een Toelaatbaarheidsverklaring voor het Praktijkonderwijs (TLV PrO) wordt aangevraagd en afgegeven als er sprake is van:

  • Een recente IQ score tussen 55-75/80 (onderzoek niet ouder dan twee jaar).
  • Leerrendement minder dan 50% op in ieder geval twee van de volgende gebieden: Technisch lezen, Spelling, Begrijpend lezen en Rekenen. Waarbij minimaal 1 vak Begrijpend lezen of Rekenen moet zijn.
  • Bij twijfel is het advies om een gesprek op de school van Praktijkonderwijs aan te vragen. Hier kan op grond van een zo compleet mogelijk dossier meegedacht en geadviseerd worden.

Toelating vanaf een andere praktijkschool
Leerlingen met een geldige Toelaatbaarheidsverklaring voor het praktijkonderwijs kunnen zonder meer worden aangemeld bij de Praktijkschool. In alle gevallen gaat de aanmelding via de toelatingscommissie van de praktijkschool. De praktijkschool vraagt een aanmeldformulier van ouders/verzorgers en een volledig dossier van de school van herkomst.

Toelating vanaf het vmbo
Leerlingen van het vmbo kunnen in bepaalde gevallen worden aangenomen bij het praktijkonderwijs. In al deze gevallen gaat de aanmelding via de toelatingscommissie van de praktijkschool. Na ontvangst van een volledig dossier van de school van herkomst doet de toelatingscommissie onderzoek naar de mogelijkheden en ondersteuningsbehoefte van de leerling, en de daarbij best passende plaats in het onderwijs. Het advies dat volgt is op maat gesneden en dus niet algemeen geldend. Een leerling die afstroomt vanuit het vmbo hoeft niet meer strikt te voldoen aan de landelijk geldende criteria voor praktijkonderwijs. Wanneer besloten is dat een vmbo -leerling op de praktijkschool terecht kan, vraagt de toelatingscommissie van de praktijkschool een TLV-PrO aan bij het Samenwerkingsverband (zie hier boven).

Introductie

Elk jaar organiseren we een introductiedag. Dan kun je kennismaken met de school, de vakken en de medewerkers. Zo leer je ons alvast een beetje kennen. Je kijkt niet alleen maar rond.  We zetten je alvast aan het werk. We zijn tenslotte PRAKTIJKonderwijs.